صفحه اصليدرباره انجمنسايتهاي مرتبطمجله علمي پژوهشيگالری عکستماس با مانقشه سايت
اساسنامهاعضاء هيات مديرهشاخه هاي انجمنكميته هاي مطالعاتمرکز تحقيقاتجشنواره بانيان علم و صنعتکنفرانس توزيع برقآزمون مهندسي حرفه ايفعاليتهاي آموزشيدريافت فرم هابازديدهای انجمنکميته ارشديتسمينارهای تخصصیمكاتبات انجمن‌هاي علمي
» جستجو در سایت «

» جستجو در وب «

آخرین شماره مجله

پیوندهای مرتبط

 

 

 

ادامه...

مطالعات مخابرات

كميته مطالعات شاخه مخابرات


دراين شاخه ابتدا كميته مطالعات فيبر نوري فعال گرديد كه بصورت مستقل فعاليت كرده و مستقيماً به انجمن گزارش مي‌دهد.

در ادامه گروهي ديگر مسئوليت زير كميته هاي اين شاخه را به شرح جدول زير عهده دار شدند.

در حال حاضر كميته مطالعات شبكه‌هاي مخابراتي با مسئوليت آقاي دكتر علي‌اكبر صنعتي بعنوان كميته مادر فعاليت مي‌نمايد و داراي زير كميته‌هاي تخصصي بشرح زير مي‌باشد:
 

نام كميته مطالعات  مسئول كميته مطالعات  محل دبير خانه
 كميته تخصصي ارتباطات راديويي  مهندس محمدتقي خاكي  دفتر شركت ارتباطات زيرساخت
 كميته تخصصي ارتباطات ماهواره‌اي  دكتر حكاك  دانشگاه تربيت مدرس
 كميته تخصصي ارتباطات سيار  دكتر سيد احمد علمايي  شركت مخابرات ايران ـ دفتر مديريت پروژه تاليا
 كميته تخصصي فناوري اطلاعات  مهندس رضا رشيدي  دفتر شركت فناوري اطلاعات
 كميته تخصصي بسترهاي حقوقي و اقتصادي ارتباطات و فناوري اطلاعات (IT)  مهندس هاشمي فشاركي  مركز تحقيقات مخابرات ايران
 كميته تخصصي ارتباطات فيبر نوري  مهندس ناصر يوسف‌پور  شركت ارتباطات زيرساختصفحه اصلي|درباره انجمن|سايتهاي مرتبط|مجله علمي پژوهشي|گالری عکس|تماس با ما|نقشه سايت