صفحه اصليدرباره انجمنسايتهاي مرتبطمجله علمي پژوهشيگالری عکستماس با مانقشه سايت
اساسنامهاعضاء هيات مديرهشاخه هاي انجمنكميته هاي مطالعاتمرکز تحقيقاتجشنواره بانيان علم و صنعتکنفرانس توزيع برقآزمون مهندسي حرفه ايفعاليتهاي آموزشيدريافت فرم هابازديدهای انجمنکميته ارشديتسمينارهای تخصصیمكاتبات انجمن‌هاي علمي
» جستجو در سایت «

» جستجو در وب «

آخرین شماره مجله

پیوندهای مرتبط

 

 

 

ادامه...

گلستان

 

انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران - شاخة گلستان

 

 

تاريخچة

اعضاي هيأت مديره

اطلاعات تماس با شاخه

انتخابات شاخه

فعاليت هاي آموزشي

سمينار ها

 

تاريخچة:

انجمن مهندسين برق و الكترونيك شاخه گلستان در اسفند سال 77 تأسيس گرديد و شروع كار خود را با شش نفر اعضاء هيئت مديره با 48 عضو شروع نمود.
 پس از تشكيل جلسه هيأت مديره، آقاي مهندس سيد مرتضي خاندوزي بعنوان رئيس انجمن و آقاي طهمورث سلطان تبار بعنوان نايب رئيس هيأت مديره انتخاب گرديدند و در ارديبهشت سال 78 با تشكيل گروه دانشجويي در دانشگاه آزاد اسلامي علي آباد نسبت به عضوگيري اقدام و 25 عضو دانشجو به مجموعه اعضاء اضافه گرديد. در اولين دوره دوساله زمينه هاي ايجاد ارتباط علمي و فني و تحقيقاتي و آموزشي با محققان و كارشناسان برق و الكترونيك و همكاري با دانشگاههاي تخصصي استان و ارائه خدمات آموزشي و تهيه نشريات و مجموعه هاي علمي جهت توسعه تكنولوژي دراستان مورد تصويب اعضاء قرار گرفت. با تشكيل گروههاي كاري تهيه خبرنامه و فعال شدن گروه ارتباط با دانشگاه و صنعت اقدامات خوبي از شروع تا پايان اين دوره بوده و تعداد اعضاء انجمن به 60 عضو پيوسته و 30 عضو دانشجويي افزايش يافت. در انتخابات دوساله با تغييراتي در اعضاء هيأ‌ت مديره سياست هاي قبلي با هدف برگزاري سمينارهاي مشترك با شركت توزيع نيروي برق استان گلستان و دانشگاه آزاد اسلامي علي آباد كتول پيگيري و با تهيه خبرنامه بصورت فصل نامه ارتباط با اعضاء بيشتر و تعداد اعضاء پيوسته انجمن به هفتادوسه عضو و عضو دانشجويي به سي‌و پنج عضو افزايش يافت و چهار سمينار مشترك در زمينه هاي تخصصي برق و الكترونيك در شركت توزيع نيروي برق استان گلستان و دانشگاه آزاد علي آباد كتول بمنظور ارتقاء اطلاعات كمي و كيفي اعضاء برگزار و ماهانه هم در جلسات هيأت مديره مركزي شركت و اهداف اين جلسات در جلسات شاخه براي اعضاء هيأت مديره مطرح گرديده است. در اين دوره هم رياست انجمن به آقاي مهندس سيد مرتضي خاندوزي و نايب رئيس شاخه به آقاي مهندس سلطان تبار واگذار گرديده است و در اين دوره ارتباط با صنايع استان بدليل تشكيل جلسه حضوري با مدير كل صنايع و مدير كل مخابرات قدرت بيشتري گرفت.
براي سومين دوره متوالي آقاي مهندس سيد مرتضي خاندوزي بعنوان رئيس انجمن آقاي مهندس سلطان تبار بعنوان نايب رئيس انتخاب گرديدند. در اين مدت چندين جلسه با رئيس دانشگاه علي آباد و مدير كل صنايع و معادن و مدير كل مخابرات استان در رابطه با پيگيري سياست هاي قبلي و زمينه فعاليت انجمن داشته كه هم‌ كنون با ايجاد تشكل هاي تخصصي و تشكيل جلسه با سازمان نظام مهندسي ساختمان در استان و بيان سياست هاي كلي انجمن مركزي در زمينه خبرسازي مهندسين زيرمجموعه در انتخابات اخير سازمان آقاي دكتر دادپور بعنوان رئيس گروه تخصصي برق سازمان نظام مهندسي و آقاي طهمورث سلطان تبار بعنوان عضو علي البدل انتخاب گرديدند.
در زمينه فصل نامه انجمن بدليل تنگناهاي اقتصادي با مشكلاتي مواجه هستيم كه انشاءالله با پيگيري هايي كه انجام گرفته حل مشكل خواهد شد. در رابطه با اخذ مبلغ عضويت سالانه اعضاء با مشكل جدي روبرو مي باشيم متأسفانه چون با منافع مادي آنها گره اي نمي خورد لذا تعداد اندكي عضويت سالانه را پرداخت مي نمايند و فعاليت مستمر تعدادي از اعضاء هيئت مديره در جلسات انجمن و پيگيري مشكلات انجمن كم رنگ مي باشد كه تذكر لازم به آنها داده شده است.

بالاي صفحه

اعضاي هيأت مديره:

نام و نام خانوادگي محل خدمت /سمت مسؤوليت در شاخه
سيد مرتضي خاندوزي شركت مهندسي مشاور عمران نيروي صبا و بازنشسته وزارت نيرو/ مديرعامل  رئيس
طهمورث سلطان تبار  شركت پيمانكاري/مديرعامل نائب رئيس
حسن عبدي  شركت توزيع نيروي برق استان گلستان/مديرعامل عضو
دكتر دادپور دانشگاه گلستان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان/عضو هيئت علمي عضو
احمد مزيدي  مدير تحقيقات شركت توزيع نيروي برق رئيس گروه
تخصصي برق
حسين كشفي كارشناس مسئول طراحي و نظارت رئيس گروه
تخصصي برق
سيد علي‌اصغر حسيني شركت توزيع نيروي برق گلستان/مدير مركز كنترل رئيس گروه
تخصصي برق

بالاي صفحه

اطلاعات تماس با شاخه:

  تلفن نمابر پست الكترونيك
رئيس شاخه      
دبير شاخه      
نشاني دبيرخانه:

بالاي صفحه

انتخابات شاخه:

در اولين دوره انتخابات انجمن در سال 77 ، اعضاء هيأت مديره انجمن به شرح زير انتخاب گرديدند.

1- سيد مرتضي خاندوزي            معاون بهره‌برداري شركت توزيع نيروي برق

2- طهمورث سلطان تبار               مديرعامل شركت پيمانكار

 3. عبدالرحمان تزري                   مدرس دانشگاه

 4. سيد علي اصغر حسيني      مدير مركز كنترل شركت توزيع

 5. بابك سرخ پور                        مديرعامل شركت پردازشهاي موازي

6. آشور شمالي                        مشاور فني مديرعامل

 7. مهندس مقصودلو                  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي علي آباد


در انتخابات دوره سوم با تغييراتي در كانديداها و روش برگزاري انتخابات و برنامه ريزي هاي لازم براي تشكيل جلسات و پيگيري اهداف قبلي و جديد بعمل آمد. اعضاء هيأت مديره انجمن در سومين دوره انتخابات به شرح زير مي باشند.


1. آقاي مهندس عبدي                  مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان گلستان

2. آقاي سيد مرتضي خاندوزي       قائم‌مقام شركت توزيع نيروي برق استان گلستان

3. آقاي سيد علي اصغر حسيني  مدير مركز كنترل استان گلستان

4. آقاي احمد مزيدي                     مدير دفتر تحقيقات استان گلستان

5. آقاي طهمورث سلطان تبار         مديرعامل شركت پيمانكاري

6. آقاي حسين كشفي                 كارشناس دفتر طرح و نظارت

7. آقاي دكتر احمد دادپور              عضو هيئت علمي دانشگاه گلستان

8. آقاي بابك سرخ پور                   مديرعامل شركت پردازشهاي موازي

بالاي صفحه

فعاليت هاي آموزشي:

انجمن در زمينه آموزشي IT چندين سمينار و كلاسهاي آموزشي را به سرپرستي آقاي مهندس بابك سرخ‌پور در دانشگاه و ادارات دولتي به نمايندگي از انجمن داشته است.

بالاي صفحه

سمينار ها:

تاكنون دو سمينار مشترك با شركت توزيع نيروي برق استان گلستان و دانشگاه آزاد اسلامي علي آباد در زمينه هاي تخصصي برق و مشكلات شركت هاي توزيع در زمينه طراحي و نظارت داشته است. ضمناً انجمن پيگيري مصوبه شركت توانير و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور را در زمينه دستورالعمل تكميل نظارت بر اجراي تأسيسات الكتريكي ساختمانها داشته با دريافتن اين مصوبه جلسه‌اي در سازمان نظام مهندسي ساختمان و پيگيري اجرايي كردن اين دستورالعمل با مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان گلستان در دستور كار دارد كه انشاءالله در جهت استاندارد كردن و ايجاد و تصويب تخصص صنفي كمك هاي شاياني به استان گلستان خواهد گرفت.

بالاي صفحه

صفحه اصلي|درباره انجمن|سايتهاي مرتبط|مجله علمي پژوهشي|گالری عکس|تماس با ما|نقشه سايت