صفحه اصليدرباره انجمنسايتهاي مرتبطمجله علمي پژوهشيگالری عکستماس با مانقشه سايت
اساسنامهاعضاء هيات مديرهشاخه هاي انجمنكميته هاي مطالعاتمرکز تحقيقاتجشنواره بانيان علم و صنعتکنفرانس توزيع برقآزمون مهندسي حرفه ايفعاليتهاي آموزشيدريافت فرم هابازديدهای انجمنکميته ارشديتسمينارهای تخصصیمكاتبات انجمن‌هاي علمي
» جستجو در سایت «

» جستجو در وب «

آخرین شماره مجله

پیوندهای مرتبط

 

 

 

ادامه...

مركزي

 

انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران - شاخة مركزي

 

ارتباط مستقيم با پايگاه اينترنتي شاخة مركزي

 

تاريخچة

اعضاي هيأت مديره

اطلاعات تماس با شاخه

اخبار شاخه

انتخابات شاخه

سمينار ها

 

تاريخچة:
 دردست تكميل.

بالاي صفحه

اعضاي هيأت مديره:

نام و نام خانوادگي محل خدمت /سمت مسؤوليت در شاخه
مهندس هومان محمودي  

رئيس

محمد بالي بيگي  

دبير

بالاي صفحه

اطلاعات تماس با شاخه:

  تلفن نمابر پست الكترونيك
رئيس شاخه      
دبير شاخه  2244000 - 0861 2226409 - 0861

info@iaeee-mkz.ir

نشاني دبيرخانه: اراك - خيابان جانبازان - مركز شهيد عليزاده - طبقة دوم - دبيرخانة انجمن - شاخة استان مركزي 

بالاي صفحه

اخبار شاخه:

دردست تكميل

 

بالاي صفحه

انتخابات شاخه:

دردست تكميل.

بالاي صفحه

سمينار ها:

درست تكميل.

بالاي صفحه

صفحه اصلي|درباره انجمن|سايتهاي مرتبط|مجله علمي پژوهشي|گالری عکس|تماس با ما|نقشه سايت